Kourtney Stack

Kourtney Stack
2016-2017 Level 9
Class of 2019
2016-2017 Level 9 High Scores:
VT – 9.15
UB – 7.675
BB – 9.3
FX – 8.975
Level 9 Regional Qualifier
2015-2016 Level 8 High Scores:
VT – 9.525
UB – 8.85
BB – 9.5
FX – 9.6
2016 Level 8 AA State Champion – 37.075 AA, 1st Place V & FX
2016 Level 8 Region 7 State Championships – 36.9 AA, 6th Place BB
Kourtney